八册语文综合评价试题(1—2单元)

【关键词:小学四年级】
八册语文综合评价试题(1—2单元)一.读拼音,写词、句。(6分)

táo yé     bàochóu     kuìjiù    wān yán   dǒu qiào

(       )  (        ) (       )(       )(       )

luòyìbùjué    chóngshānjùnlǐng    qìxiàngwànqiān

(              ) (                  )  (                   )

qìpòxióngwěidechángchéng,zàishìjièshàngshìyígèwěidàdeqíjì.

(                                                                     )

二.写出形近字,再组词。(4分)

12345678910下一页末页
热门文章